Vodstvo PGD Sežana

Vodstvo

Predsednik Simon Hlačar, NGČ
Namestnik predsednika Tadej Marušič, VG
Tajnica Špela Razpet, G I. st.
Poveljnik Gregor Ebert, GČ I. st.
Namestnik poveljnika Sandi Suban, GČ I. st.

Upravni odbor

upravni odbor oznaka

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Svoje naloge opravlja s Statutom društva. Delo Upravnega odbora PGD Sežana, ki v trenutni sestavi šteje enajst članov, vodi predsednik društva. Svoje delo bo v tej sestavi opravljal do naslednjih volitev društva, ki bodo leta 2021.

Predsednik Simon Hlačar, NGČ
Namestnik predsednika Tadej Marušič, VG
Poveljnik Gregor Ebert, GČ I. st.
Tajnica Špela Razpet, G I. st.
Administrator Peter Lah, GČ
Predsednik Mladinske komisije Nejc Trampuž Obradovič, G I. st.
Predsednica Komisije za veterane Viktorija Bernetič, G II. st.
Predsednica Komisije za članice Tjaša Klun, VG I. st.
Gospodar doma Miha Dale Ferfila, VG
Član Dejan Kovšca, VG
Član Alan Zalar, VG

Poveljstvo

upravni odbor oznaka

Poveljstvo društva je organ, ki skrbi za strokovno in operativno pripravljenost gasilske enote ter pomaga poveljniku pri vodenju in opravljanju nalog. Poveljstvo opravlja naloge v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in s Statutom društva. Delo poveljstva PGD Sežana, ki v trenutni sestavi šteje devet članov, vodi poveljnik društva. Poveljstvo sestavljajo: poveljnik, namestnik poveljnika, predsednik društva in pomočniki poveljnika, oziroma desetarji, ki skrbijo vsak za svoja področja. Svoje delo bo v tej sestavi opravljalo do naslednjih volitev društva, ki bodo leta 2021.

Kot že omenjeno, pomočniki poveljnika skrbijo vsak za svoje področje, kot so na primer:

  • Tehnični oddelek, ki skrbi za brezhibnost vozil in opreme,
  • Izobraževanje in vaje operativne enote, ki skrbi za prijavo operativnih članov na tečaje ter za redne vaje operativne enote,
  • Nabava opreme,
  • Organizacija sestankov, tekmovanj, izletov, itd.
Poveljnik Gregor Ebert, GČ I. st.
Predsednik Simon Hlačar, NGČ
Namestnik poveljnika Sandi Suban, GČ I. st.
Pomočnik poveljnika za organizacijo Andraž Žiberna, NGČ I. st.
Pomočnik poveljnika za izobraževanje Primož Maurič, GČ I. st.
Desetar Peter Jerina, VGČ II. st.
Glavni strojnik Erik Žiberna, G I. st
Desetar Marko Pirjevec, GČ I. st.
Desetar Klemen Svetina, NGČ I. st

Nazdorni odbor

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Za svoje delo je NO odgovoren Občnemu zboru.

Predsednik nadzornega odbora Tilen Skok, NGČ
Član Aleš Miklavec, GČ II. st.
Član Martin Bevk, VGČ

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih (5) let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Predsednik disciplinske komisije: Ladislav Žiberna, GČ II. st.
Član Valentina Marušič, G I. st.
Član Gašper Gašperšič, G I. st.
Član Boštjan Rener, G II. st.
Član Peter Vidmar